Ese bishito, El niño Dastra Seneka

Ese bishito, El niño Dastra Seneka